Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL

En el present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en l’adreça URL https://cal-sargantana.com (d’ara endavant, el Lloc web), que Marta Esclusa Riu posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Nom del titular: Marta Esclusa Riu

Domicili social: Cal Sargantana – 08255 Castellfollit del Boix

C.I.F.: 39356557S

Telèfon de contacte: 619783267

Correu electrònic: marta@cal-sargantana.cat

Marta Esclusa Riu, és el responsable del Lloc web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol  (LSSI-CE).

2.- OBJECTE.

El Lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per cal-sargantana.com a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

L’accés i la utilització del Lloc web atribueix la condició d’usuari del Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al Lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquesta, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.

3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 4.- CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el català. Marta Esclusa Riu no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

Marta Esclusa Riu podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Marta Esclusa Riu, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers en les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Marta Esclusa Riu.

Les dades personals comunicats per l’usuari podran ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Marta Esclusa Riu, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Marta Esclusa Riu no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Marta Esclusa Riu no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de: la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web. 

Un mal funcionament del navegador.

I/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Marta Esclusa Riu no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin en la web per a l’obertura d’unes altres. Marta Esclusa Riu no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

Marta Esclusa Riu no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “*COOKIE”.

El Lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que s’estableix en la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

 7.- NAVEGACIÓ.

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els llocs d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per a realitzar estadístiques, de manera anònima, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de Marta Esclusa Riu, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Marta Esclusa Riu i/o de tercers. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a Marta Esclusa Riu, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Marta Esclusa Riu.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT. 

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Marta Esclusa Riu i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Marta Esclusa Riu i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de BARCELONA.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

En el marc de la relació de prestació de serveis en l’àmbit de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta, així com en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals Marta Esclusa Riu garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades de Marta Esclusa Riu descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-lo davant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractats en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit Marta Esclusa Riu ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT ELS QUI SOM?

Nom del titular: Marta Esclusa Riu

Domicili social: Cal Sargantana – 08255 Castellfollit del Boix

C.I.F.: 39356557S

Telèfon de contacte: 619783267

Correu electrònic: marta@cal-sargantana.cat

Finalitat del tractament: Per a què usarem les seves dades?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants en la web de Marta Esclusa Riu o al seu personal, seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Marta Esclusa Riu, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per a resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les seves dades?

Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.

Interès legítim: Per a atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per a gestionar el cobrament de les quantitats degudes.

El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza al fet que li remetem les comunicacions necessàries per a donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris: Amb qui compartim les seves dades?

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer  la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

On podríem enviar les teves dades?

No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació: Quant temps mantindrem les teves dades?

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per a aconseguir les finalitats per als quals van ser recaptats. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, Marta Esclusa Riu conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb Vostè, degudament bloquejats, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Una vegada bloquejats, les seves dades resultaran inaccessibles per a Marta Esclusa Riu, i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat: Com protegirem les seves dades?

Emprem tots els esforços raonables per a mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per a protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos al fet que estan exposats les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Vostè faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi en la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per a verificar el seu compliment.

Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat?

Dret d’accés a les seves dades personals, per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;

Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;

Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);

Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. Marta Esclusa Riu deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.

Dret a revocar el consentiment atorgat a Marta Esclusa Riu. Per a exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres pel mail marta@cal-sargantana.cat, adjuntant còpia del seu DNI.

Tutela de drets: On pot formular una reclamació?

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: https://www.aepd.es

Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid

Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions: Quins canvis pot haver-hi en aquesta Política de Privacitat?

Marta Esclusa Riu es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment d’aquesta.

A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, Marta Esclusa Riu ha rebut els serveis de consultoria i assessorament.

Open chat